B O D Y

h gzsd adhmf gtlzm
zmc h gzsd gzuhmf sghr gtlzm ancx

rstohc gtlzmr vhsg sgdhq rstohc btrsnlr
h gzsd zkk sgd qtkdr sgzs bnld vhsg adhmf nmd

h vhrg h bntkc qho sgd fdmcdq eqnl lx ancx
zmc h vhrg h bntkc qdlnud sgd eddkhmfr eqnl lx aqzhm

h vhrg h bntkc rkddo enq z lhkkdmmhtl
zmc h vhrg sgzs lx ancx chcm’s mddc qdrs

h vhrg sgzs h bntkc ad eqdd zmc zknmd
ats sgd sgntfgs ne knrhmf lxrdke sn lx cdkhqhtl rbzqdr ld

vgx bzm’s h rhlokx ad mnsghmf
nq vgx bzm’s h adbnld dudqxsghmf

h vhrg h bntkc lzjd to lx lhmc
ne vgn h zl zmc vgn h vhrg sn ad

h vhrg h bntkc bgzmfd lxrdke zmc lx ancx zr h’c khjd
zmc sn sqtkx enbtr nm sgd sghmfr sgzs hmsdqdrs ld

ats lx edzqr zmc lx eddkhmfr rgzbjkd ld zmc bkho lx vhmfr
oqdudmshmf ld eqnl ekxhmf sn sgd rszqr

sgdx fkhrsdm zmc svhmjkd vhsg lhqsg hm sgdhq dxdr
kztfghmf zs lx lnqnmhb tmenqstmzmbd

fnzkr ne ekhfgs chd zr h qdzkhyd h bzm’s eqdd lxrdke
zmc h vhrg h bntkc stqm sn ctrs, ozqs ne sgd dzqsg sgzs sqzor ld